Акценти
Най-големият завод за преработка на битови отпадъци в България.
Глобално и трайно решение. Капацитет от
125 000 тона годишно.
Липса на вредни газове и емисии при преработката и зреенето на компоста.
Консорциум Екологи чен Завод стартира изпълнението на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси"

На 19.06.2013 г., Консорциум Екологичен Завод с.Шишманци сключи договор за безвъзмездна помощ № ESF-2303-06-11008 с Агенция по заетостта в изпълнение на проект BG051PO001-2.3.03-0371-C0001 "Устойчиво развитие чрез осигуряване на здравословен и безопасен труд в "Консорциум Екологичен Завод" ДЗЗД", финансиран от Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". .
Основните цели на проекта са подобряване на условията на труд в дружеството при спазване на нормите и изискванията на законодателството за безопасност и здраве при работа, усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на риска от трудови злополуки. За реализирането на тези цели са извършени дейности по доставка и въвеждане в експлоатация на климатични системи с подобрени технически характеристики. Производствените помещения са с оптимална температура, нормален въздухообмен и подобрена работна среда. Осигурени са по-нови и значително подобрени лични предпазни средства на работниците, катко и специално работно облекло. Въведен е принципът за системен подход при управлението на условията на труд чрез изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. За срока на проекта е предвидено замяна на съществуващи монитори с LED такива, които ще минимализират вредните въздействия на високо и нискочестотните полета върху работещите. Общата стойност на проекта е 189 941,41 лв, като финансирането е изцяло от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Изпълнението на дейностите по проекта ще доведе до оптимизирането на работната среда, до повишаване на информираността, адаптивността, мотивацията и ангажираността сред заетите лица, както и до създаване на явни предпоставки за повишаване производителността и ефективността на труда.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "Консорциум Екологичен Завод" ДЗЗД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта”


КОНСОРЦИУМ ЕКОЛОГИЧЕН ЗАВОД
Завод за преработка на битови отпадъци с депо капацитет 125 000 тона/год. гр. Пловдив – с. Шишманци.
Инсталацията е предназначена за преработка на битовите отпадъци на гр. Пловдив и други регионални общини.
Реализацията на проекта се осъществява чрез техническото решение и технология на фирмата Tecsem SARL - Франция.
Технологични подобекти и участъци:

1. Подобект – корпус “Първична обработка и рафиниране”
- Приемане на отпадъците
2. Участък “Първична обработка”
- Грубо сепариране и отделяне на биоразградимите отпадъци
3. Отделение “Подбор на органични отпадъци”
- Подготовка на биоразградимите отпадъци за ферментация
4. Отделение леки пластмаси
- Отделяне на леки пластмаси от опаковки, торбички и др. за пресоване и балиране
5. Участък “Ферментация”
- Първа фаза на компостирането – ферментация на биоразградимите отпадъци
6. Подобект “Ферментация и зреене”
- Втора фаза на компостирането – зреене на компоста
7. Участък “Рафиниране”
- Очистване на компоста от некомпостирали се биоразградими отпадъци
8. Подобект “Биофилтри”
- Очистване на въздуха , аспириран от ферментационните камери и площадките за зреене на компоста
9. Командна кабина
- Наблюдение , автоматичен контрол и управление на параметрите на ферментацията на биоразградимите отпадъци
Notice: Undefined variable: directory in /home/ecozavod/www/root/index.php on line 130

Notice: Undefined variable: spisyk_malki in /home/ecozavod/www/root/index.php on line 139

Copyright Ecozavod © 2014